top of page
Onze werkwijze

Kenmerken:

- leerlingen 'leren te leren' in kleine groepen in een rustige werkomgeving

- de lijnen tussen de trainer, ouders/verzorgers, de mentor en de leerling zijn kort en effectief

- de trainers zijn bekend met de methodes van school

- er is niet alleen aandacht voor de inhoud van het vak, maar vooral ook voor het aanbrengen van structuur en het plannen van huiswerk zodat de leerlingen deze vaardigheden zelf ontwikkelen en kunnen toepassen.

 

Het doel is altijd op een leuke manier betere resultaten te behalen.

Ieder kind is verschillend en daarom zijn er legio redenen om coaching en begeleiding te geven. StudieZO! wil leerlingen in de huiswerkklas van MAVO-Muurhuizen op een informele maar effectieve wijze ondersteunen met begeleiding op maat. Structuur en aandacht zijn elementaire kernwaarden en daardoor de basis voor de werkwijze van StudieZO!. 

 

Achtergrond

StudieZO! is een initiatief van Elise Blom, docente Frans en mentor aan MAVO-Muurhuizen in Amersfoort. Per schooljaar 2014-2015 is ze van start gegaan met coaching en begeleiding voor leerlingen van alle leerjaren. De dagelijkse coördinatie ligt in haar handen. 

StudieZO! heeft de huiswerkbegeleidingsactiviteiten van Marre-Wijzer voortgezet, die tot het schooljaar 2013-2014 werden aangeboden op MAVO-Muurhuizen.

Kosten

Doordat Mavo Muurhuizen subsidie toegewezen heeft gekregen, kan huiswerkbegeleiding kosteloos worden aangeboden.

Vraag en antwoord

Wat is het doel?

MAVO-Muurhuizen biedt via StudieZO! in klasverband huiswerkbegeleiding aan, voor telkens een periode van 7 weken, voor leerlingen uit de onderbouw en bovenbouw die extra ondersteuning nodig hebben. Doel is om de leerlingen zelfstandig te leren werken waardoor leerproblemen kunnen worden aangepakt en betere resultaten behaald worden.

 

Wat houdt de StudieZO! huiswerkklas in?

Leerlingen die een leerprobleem ervaren, krijgen de mogelijkheid om na schooltijd onder begeleiding van een trainer te werken. De trainer analyseert hoe de leerling werkt en biedt daarbij ondersteuning. Dit kan op verschillende manieren en is afhankelijk van wat de hulpvraag van de leerling is. De vormen van begeleiding zijn:

 

 • Leerlingen structuur bieden en helpen plannen (agenda);

 • Leerlingen helpen een leerachterstand, veroorzaakt door structurele leerproblemen, weg te werken in overleg met de vakdocent;

 • Leerlingen die moeite hebben met leren methodes bij te brengen om het leren thuis en op school beter aan te pakken ('leren leren');

 • Problemen in vakoverstijgende vaardigheden ontdekken en deze vaardigheden aanleren.

 

Welke leerlingen komen in aanmerking voor huiswerkbegeleiding?

 • Leerlingen die verwerkingsproblemen hebben: hoe haal je hoofd- en  bijzaken uit een tekst, hoe maak je een samenvatting;

 • Leerlingen die problemen hebben met het leren van een taal: hoe leer je woorden, hoe bereid je een toets voor;

 • Leerlingen die daadwerkelijk zijn gemotiveerd om hun eigen leerhouding aan te pakken en te 'leren leren';

 • Leerlingen die moeite hebben met structuur en met plannen;

 • Leerlingen die cijfermatig laag staan en extra steun nodig hebben;

 • Leerlingen die thuis de kans niet krijgen om rustig (zorgeloos) huiswerk te maken.

 

Hoe komt een leerling in de huiswerkklas terecht?

In eerste instantie is het de vakdocent of de mentor die opmerkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. De vakdocent informeert de mentor hierover. Als deze ondersteuning echter zodanig wordt dat het intensiever moet worden ingezet, kan aanspraak worden gemaakt op de studietrainer.

De vakdocent overlegt met de mentor. De mentor meldt de leerling aan voor de huiswerkklas bij de studietrainer. De studietrainer bepaalt de toelating tot de huiswerkklas. De studietrainer informeert de ouders.

De aanmelding doet de mentor via het formulier “Aanmelding Huiswerkbegeleiding”. Op dit formulier formuleren de mentor en de vakdocent de hulpvraag.

Eén van de trainers die de leerling vanaf dit moment gaat begeleiden, bespreekt de hulpvraag met de leerling. Hierbij vult de studietrainer een inschrijfformulier in en werkt hij de hulpvraag uit en stelt een plan van aanpak op. Dit plan van aanpak legt de studietrainer vast in Magister.

 

Hoe lang duurt de studietraining?

Deze wordt aangeboden in blokken van 7 weken. Startdata:

Blok 1: 5-9 t/m 20-10

Blok 2: 31-10 t/m 15-12

Blok 3: 09-01 t/m 23-02

Blok 4: 06-03 t/m 20-04

Blok 5: 08-05 t/m 22-06

Programma:

Week 1 en 2: leren plannen (met behulp van de Scrum-methodiek)

Week 3 en 4: Hoe leer je voor een vak? (hoe kun je het beste lesstof in je opnemen én toepassen)

Week 5: samenvatten

Week 6 en 7: het maken van verslagen, dossiers en praktische opdrachten (PO's)

 

Hoe gaat het na afloop van de studietraining?

Na 7 weken gaan de trainers na of de huiswerkklas het gewenste effect heeft gehad: wat zijn de resultaten, moet het anders aangepakt worden, wat gaat de leerling vanaf nu thuis doen? Deze evaluatie en de bijbehorende studieadviezen worden door de trainers in Magister verwerkt, bij de mentor gemeld en door de studietrainer gerapporteerd aan de ouders.

Mocht er ook verdere begeleiding nodig zijn (sociale vaardigheden, dyslexie, faalangst) dan overlegt de studietrainer dit met de mentor. Eventueel advies voor andere begeleiding wordt door de mentor gecommuniceerd met de leerling en de ouders. 

 

Moet de leerling gemotiveerd zijn? 

Ja. We gaan er van uit dat een leerling zelf ook wil verbeteren. Dit lijkt vanzelfsprekend, al is dit het niet altijd. Dit kan bijvoorbeeld juist de kern zijn waarvoor de leerling deelneemt aan de huiswerkklas. Er wordt dan geprobeerd om de motivatie wel te vinden. Maar als deze erg ver te zoeken is, kan de begeleiding worden beëindigd. Dit gebeurt in twee stappen. De eerste keer worden de ouders via de studietrainer op de hoogte gesteld. Treedt er daarna geen verbetering op dan stopt de begeleiding voor de leerling.

 

Hoeveel leerlingen kunnen naar de studietraining?

Per middag kunnen er maximaal 10 leerlingen per trainer aanwezig zijn.

 

Wanneer wordt er studietraining aangeboden?

Op 4 middagen (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag) wordt huiswerkbegeleiding gegeven, van 15:10 tot 17:00. Kinderen die om 16 uur uit zijn, komen direct na afloop van de de laatste les. 

 

Is de leerling eerder klaar met de lessen, dan wacht de leerling tot de huiswerkklas begint op het Mediaplein. Wanneer een leerling de huiswerkbegeleiding niet bezoekt, wordt dit door de studietrainer gemeld aan de ouders. Bij een ongeoorloofde herhaling hiervan beëindigt de studietrainer de studietraining. De studietrainer meldt dit bij de mentor en de ouders. Indien de leerling écht niet aanwezig kan zijn (denk aan: ziekte, tandarts, etc.) moet de ouder/voogd het kind officieel afmelden bij de studietrainer.

 

Welke studietrainers zijn er aanwezig?

Er is 1 studietrainer per middag aanwezig (dit hangt af van het aantal kinderen) die wordt ondersteund door een onderwijsassistent. 

 

Hoe wordt de voortgang bijgehouden?

De studietrainer houdt de vooruitgang van de leerling bij in een persoonlijk dossier. In het persoonlijk dossier staat het aanmeldingsformulier, een logboek met daarin de voortgang van de leerling en de huidige cijferlijst. In het logboek komt te staan:

 • of de leerling de cijfers heeft ontvangen,

 • wat de leerling gaat doen de komende 1 ½ uur (welk huiswerk is er?);

 • of de agenda in orde is (voldoende is bijgewerkt)

Deze manier verloopt de communicatie optimaal.

                                  

Met welk materiaal werkt de leerling?

In eerste instantie kan worden gewerkt met de boeken van de leerling. Dan kunnen de trainers controleren of en hoe het werk is gemaakt. De trainers zijn bevoegd om aan vakdocenten extra materiaal te vragen. De trainingsmiddagen worden in een rustig lokaal (2.04 en 2.05) gehouden. De leerlingen kunnen gebruik maken van laptops.

bottom of page